ตรวจสอบรายชื่อและคะแนน 2-59

คะแนนนักศึกษาภาคปกติทุกกลุ่มเรียน 2-59

คะแนนนักศึกษากล้าปลีก

ดาวน์โหลดมคอ3 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดมคอ3 การวางแผนทรัพยากรคอมพิวเตอร์     ดาวน์โหลดบทเรียน

ดาวน์โหลดมคอ3 การวางแผนทรัพยากรองค์กร

ดาวน์โหลดมคอ3 คอมพิวเตอร์กับชีวิต

ดาวน์โหลด คำอธิบายรายวิชาระบบปฏิบัติการ

ดาวนโหลดมคอ.3การบริหารโครงการซอฟแวร์         ดาวน์โหลดบทเรียน

ดาวน์โหลดมคอ3 smt0201เทคโนโลยีมัลติมีเดีย     ดาวน์โหลดบทเรียน

ดาวน์โหลดมคอ3 sct0506เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ดาวน์โหลดมคอ3 การบริหารเชิงกลยุทธ์              ดาวน์โหลดบทเรียน

ดาวน์โหลดมคอ3 การบริหารยุคใหม่ด้วยสารสนเทศ์              ดาวน์โหลดบทเรียน

 

ภาคกศบท.

รายชื่อGED คอมพิวเตอร์กับชีวิต   ดาวน์โหลด

 

แนวข้อสอบวิชา GED ทุกกล่มเรียน ทั้งภาคปกติ และกศบท.