การบริหารโครงการซอฟแวร์

 

 

เนื้อหา  
บทที่ 1พื้นฐานการบริหารโครงการ  
บทที่ 2 การบริหารโครงการสารสนเทศ  
บทที่ 3 การบริหารขอบเขตงานโครงการ  
บทที่ 4 การบริหารเวลาโครงการ  
บทที่ 5 การบริหารต้นทุนโครงการ  
บทที่ 6 การบริหารคุณภาพโครงการ  
บทที่ 7 การบริหารทรัพยากรบุคคลในโครงการ  
บทที่ 8 การบริหารการติดต่อสื่อสารในโครงการ  
บทที่ 9 การบริหารความเสี่ยงของโครงการ  
บทที่ 10 การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง  
   
งานกลุ่ม ครั้งที่ 1