วิชา การวางแผนทรัพยากรคอมพิวเตอร์

บทที่ 1. การวางแผนทรัพยากรคอมพิวเตอร

บทที่ 2 การจัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์

บทที่ 3 การบริหารขอบเขตเวลา

บทที่ 4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและการพัฒนาระบบสารสนเทศ

บทที่5 การบริหารสำนักงานอัตโนมัติ

บทที่ 6 การบริหารบุคคล

บทที่ 7 การควบคุมภายในด้านสารสนเทศ

บทที่ 8 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

บทที่ 9 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

บทที่ 10 ความก้าวหน้าทางสารสนเทศ