วิชา การบริหารองค์การยุคใหม่่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 1 การปรับตัวองค์กร

บทที่ 2 การบริหารสำนักงานยุคใหม่

บทที่ 3 องค์กรสมัยใหม่

บทที่ 4 เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่

บทที่ 5 แนวทางการบริหารสำนักงาน

บทที่ 6 สำนักงานอัตโนมัติ

บทที่ 7 การเพิ่มมูลค่าในสำนักงาน

บทที่ 8 การใช้ระบบสารสนเทศบริหารองค์กร

บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ ICT ในหน่วยงานการศึกษา

บทที่ 10 การประยุกต์ใช้ ICTในงานธุรกิจ

บทที่ 11 การประยุกต์ใช้ ICTในงานด้านต่างๆ

บทที่ 12 ฐานข้อมูล