บทเรียน

บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัฒน์

บทที่ 2 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์

บทที่ 3 แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์

บทที่ 4 การบริหารเชิงกลยุทธ์

บทที่ 5 การจัดการเชิงกลยุทธ์

บทที่ 6 กลยุทธ์กับการวางแผนองค์การ

บทที่ 7 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  

บทที่ 8 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

บทที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ธุรกิจ

บทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการวางแผนกลยุทธ์

บทที่ 11 กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

บทที่ 12 กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับซอฟแวร์

บทที่ 13 กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล

บทที่ 14  ระบบสารสนเทศ กับการเปลี่ยนแปลงองค์การ

บทที่ 15 กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

บทที่ 16 กลยุทธ์การบริหารสำหรับองค์การยุคใหม