วิชาีคอมพิวเตอร์กับชีวิต

 

หัวข้องาน
วันที่มอบหมายงาน
กำหนดส่งงาน
วิธีการส่งงาน
การบ้านท้ายบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ส่งผ่าน webboard chantra@sru.ac.th
การบ้านท้ายบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์
ส่งผ่าน webboard chantra@sru.ac.th
การบ้านท้ายบทที่ 3 ซอฟแวร์
-
-
หาตัวอย่างซอฟแวร์และระบุวิธีทำงาน 10 ตัวอย่าง
20 ก.ค.52
ส่งใส่กระดาษรายงาน
ฝึกปฏิบัติ ทำ แผ่นป้ายโฆษณา หรือ โบวร์ชัวร์
13 ก.ค. 52
20 ก.ค.52
Print ใส่กระดาษ
การบ้านท้ายบทที่ 4 ฮาร์ดแวร์
20 ก.ค. 52
27 ก.ค.52
ส่งเป็น Mail chantra_bun@sru.ac.th
ฝึกปฏิบัติ ทำแผ่นพับ
20 ก.ค. 52
27 ก.ค.52
Print ใส่กระดาษ A4
ศึกษาคว้า เรื่อง ฮาร์ดแวร์
27 ก.ค. 52
10 ก.ค.52
ส่งเป็นรูปเล่มรายงาน
ฝึกปฏิบัติ เรื่องตาราง ให้ทำปฎิทินประจำปี ตัวอย่าง
27 ก.ค. 52
24 ส.ค. 52
Print ใส่กระดาษ
แบบฝึกท้ายบทที่ 5
27 ก.ค. 52
10 ส.ค. 52
ใส่กระดาษ A4
ฝึกใช้โปรแกรม power point เพื่อนำเสนอผลงาน
ส่งใส่ CD
สรุปเนื้อหาบทที่ 1-5 และค้นคว้าเพิ่มเติม (เฉพาะคนที่ต่ำกว่า 15 คะแนน)
24 ส.ค. 52
31 ส.ค. 52
ส่งเป็นรูปเล่มรายงาน