รายละเอียดงานการส่งการบ้านบทที่ 4

งานที่มอบหมาย
วิธีการส่งงาน
กำหนดส่ง
ทำการบ้านท้ายบทที่ 4 ส่งมาที่ chantra_bun@hotmail.com
แนบไฟล์รายงาน
โดยหัวข้อรายงาน หรือ Subject ให้ระบุดังนี้
กลุ่มเรียน+การบ้านบทที่4+รหัสนศ.+ชื่อ
เช่น 5251การบ้านบทที่4+รหัสนศ.+ชื่อ
27 กค.2552