รายละเอียดรายงานเรื่อง hardware

งานที่มอบหมาย
รายละเอียดงาน
วิธีการส่งงาน
กำหนดส่ง
ศึกษาค้นคว้าเรื่อง hardware

ให้ค้นคว้ารายละเอียดของ hardware

1. input device

2. output device

3. process device

4.secondary storage device

หารายละเอียดเพิ่มเติมจากที่เรียนในบทที่ 4 เช่น CPU แบบต่าง ๆ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ไม่จำกัดจำนวนหน้า ค้นคว้าให้ได้มากที่สุด

ลักษณะรายงานที่ส่ง ให้ใส่รายละเอียดให้ถูกต้องตามรูปแบบรายงาน

print ส่งเป็นรูปเล่มรายงาน 27 กค.2552
* ถ้านักศึกษา Copy รายงาน จะให้ 0 คะแนนทั้งต้นฉบับและผู้ที่ copy