รายละเอียดงาน

ใบงานที่ 4
ศึกษาโปรแกรม MS-POWER POINT

ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม MS-POWER POINT เพื่อนำเสนอผลงาน โดยให้นักศึกษาใช้คำสั่งต่าง ๆ เช่น การทำพื้นหลัง การใส่ Effect การตั้งเวลา อัตโนมัติ ให้ใส่กราฟในชิ้นงานด้วย และให้นำเสนอหน้าชั้นเรียน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน