รายละเอียดงาน

ใบงานที่ 2
ศึกษาโปรแกรม MS-WORD

ให้นักศึกษาทำแผ่นพับ
ให้นักศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมพิมพ์งาน โดยให้มีคำสั่งต่าง ๆ เช่น แบบอักษร ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อักษรศิลป์ รูปร่างอัตโนมัติ   กรอบข้อความ  โดยให้เลือกตัวอย่างชิ้นงานเพื่อทำแผ่นพับ เช่นการขายสินค้า การประชาสัมพันธ์งาน
*ให้พิมพ์รหัส ชื่อ-สกุลลงในแผ่นพับด้วย

การเชตรูปแบบแผ่นพับ

1. เซตกระดาษเป็นแนวนอน

2. เลือกเมนูคอลัมน์เพื่อแบ่งคอลัมน์

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

Office 2003
1. เซตกระดาษเป็นแนวนอน เมนูแฟ้ม---ตั้งค่าหน้ากระดาษ---แนวนอน

2. เลือกเมนูคอลัมน์เพื่อแบ่งคอลัมน์ เมนูรูปแบบ---คอลัมน์

 

Office 2007
1. เซตกระดาษเป็นแนวนอน เมนที่ 3 เค้าโครงกระดาษ--การวางแนว

2. เลือกเมนูคอลัมน์เพื่อแบ่งคอลัมน์ มนที่ 3 เค้าโครงกระดาษ--คอลัมน์