รายละเอียดงาน

ใบงานที่ 3
ศึกษาโปรแกรม MS-WORD

โดยฝึกการทำตาราง
ให้นักศึกษาสร้างปฏิทินประจำปี โดยทำเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะหรือ ปฏิทินทั้งปี  โดยให้ใช้คำสั่งจากเมนูตาราง เพื่อสร้างชิ้นงาน และให้จัดรูปแบบพร้อมทั้งใส่กรอบตาราง รูปภาพ ข้อความศิลป์ และเขียนชื่อนักศึกษาและรหัสนักศึกษาลงในปฏิทินด้วย และให้ print ส่ง