รายละเอียดงาน

ใบงานที่ 1
ศึกษาโปรแกรม MS-WORD
ให้นักศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมพิมพ์งาน โดยให้มีคำสั่งต่าง ๆ เช่น แบบอักษร ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อักษรศิลป์ รูปร่างอัตโนมัติ   กรอบข้อความ  โดยให้เลือกตัวอย่างชิ้นงานเพื่อทำโบร์ชัว เช่นการขายสินค้า การประชาสัมพันธ์งาน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน