วิชาการประยุกต์ใช้คอมในงานด้านธนาคาร

วิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและบัญชี

การใช้งาน excel 2007 ไฟล์ PDF

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ส่วนประกอบของโปรแกรม Excel 2007

หลักการพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Excel 2007

การคำนวณโดยใช้สูตรและวางฟังก์ชัน

การจัดการฐานข้อมูลและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น

การแทรกแผนภูมิ

 

ตัวอย่างไฟล์ EXCEL

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับอ่านสอบปลายภาค