รายวิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต

เนื้อหาบทเ รียน
ไฟล์ Power Point
ไฟล์ PDF
QUIZ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Download
Download
แบบฝึกหัดบทที่ 1
บทที่ 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร
Download
Download
แบบฝึกหัดบทที่ 2
บทที่ 3 ซอฟต์แวร์
Download
Download
แบบฝึกหัดบทที่ 3
บทที่ 4 ฮาร์ดแวร์
Download
Download
แบบฝึกหัดบทที่ 4
บทที่่ 5 ระบบปฏิบัติการ
Download
Download
แบบฝึกหัดบทที่ 5
บทที่ 6 ข้อมูลและการจัดการ
Download
Download
แบบฝึกหัดบทที่ 6
บทที่ 7 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Download
Download
แบบฝึกหัดบทที่ 7
บทที่ 8 การเขียนผังงาน
Download
Download
แบบฝึกหัดบทที่ 8
บทที่่ 9 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Download
Download
แบบฝึกหัดบทที่ 9
บทที่ 10 internert
Download
Download
แบบฝึกหัดบทที่ 10
บทที่่ 11 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
Download
Download
แบบฝึกหัดบทที่ 11
บทที่ 12 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Download
Download
แบบฝึกหัดบทที่ 12
บทที่ 13 จริยธรรมและความปลอดภัย
Download
Download
แบบฝึกหัดบทที่ 13
แบบทดสอบท้ายบท
     

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

บทที่ 7

แนวข้อสอบปลายภาค

           * โปรแกรม power point ต้องใช้เวลาดาวน์โหลดนานเพราะจะมีรูปภาพเยอะ

โปรแกรมตกแต่งเว็บHOMEBACK