วิชาีคอมพิวเตอร์กับชีวิต

 

หัวข้องาน
วันที่มอบหมายงาน
กำหนดส่งงาน
วิธีการส่งงาน
การบ้านท้ายบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ส่งผ่าน webboard chantra@sru.ac.th
การบ้านท้ายบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์
ส่งผ่าน webboard chantra@sru.ac.th
การบ้านท้ายบทที่ 3 ซอฟแวร์
ส่งใส่กระดาษรายงาน
การบ้านท้ายบทที่ 4 ฮาร์ดแวร์
ส่งเป็น Mail chantra_bun@sru.ac.th
ศึกษาคว้า เรื่อง ฮาร์ดแวร์
ส่งเป็นรูปเล่มรายงาน
ฝึกปฏิบัติ ทำ แผ่นป้ายโฆษณา หรือ โบวร์ชัวร์
14 ก.ค. 52
21 ก.ค. 52
Print ใส่กระดาษ
ฝึกปฏิบัติ ทำแผ่นพับ
21 ก.ค. 52
28 ก.ค.52
Print ใส่กระดาษ A4
ฝึกปฏิบัติ เรื่องตาราง ให้ทำปฎิทินประจำปี ตัวอย่าง
28 ก.ค. 52
11 ก.ค. 52
Print ใส่กระดาษ
ฝึกใช้โปรแกรม power point เพื่อนำเสนอผลงาน
-
-
-
สรุปเนื้อหาบทที่ 1-5 และค้นคว้าเพิ่มเติม (เฉพาะคนที่ต่ำกว่า 15 คะแนน)
25 ส.ค. 52
1 ก.ย. 52
ส่งเป็นรูปเล่มรายงาน