วิชาีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเรียนรู้

ประกาศ สอบปลายภาค เนื้อหาที่จะสอบปลายภาค ตั้งแต่บทที่ 6-13 เว้นบทที่ 7-8

ลำดับ
หัวข้องาน
วันที่มอบหมาย
กำหนดส่งงาน
วิธีการส่งงาน
1. การบ้านท้ายบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-
2. การบ้านท้ายบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์
ส่งผ่าน webboard chantra@sru.ac.th
3. การบ้านท้ายบทที่ 3 ซอฟแวร์
ส่งใส่กระดาษรายงาน
4. การบ้านท้ายบทที่ 4 ฮาร์ดแวร์
ส่งเป็น Mail chantra_bun@sru.ac.th
5. ศึกษาคว้า เรื่อง ฮาร์ดแวร์
ส่งเป็นรูปเล่มรายงาน
6. ฝึกปฏิบัติ ทำ แผ่นป้ายโฆษณา หรือ โบวร์ชัวร์
2 ส.ค.52
Print ใส่กระดาษ
7. ฝึกปฏิบัติ ทำแผ่นพับ
9 ส.ค.52
Print ใส่กระดาษ A4
8 การบ้านท้ายบทที่ 9
23 ส.ค.52
6 ก.ย. 52
ส่งใส่กระดาษรายงาน
9. ฝึกปฏิบัติ เรื่องตาราง ให้ทำปฎิทินประจำปี ตัวอย่าง
23 ส.ค.52
6 ก.ย. 52
Print ใส่กระดาษ
10. ฝึกใช้โปรแกรม power point เพื่อนำเสนอผลงาน
23 ส.ค. 52
20 ก.ย. 52
ใส่ CD ส่ง
11.