เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเรียนรู้

เนื้อหาบทเ รียน
ไฟล์ PowerPoint
ไฟล์ PDF
QUIZ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บทที่ 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร
บทที่ 3 ซอฟต์แวร์
บทที่ 4 ฮาร์ดแวร์
บทที่่ 5 ระบบปฏิบัติการ
บทที่ 6 ข้อมูลและการจัดการ
บทที่ 7 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บทที่ 8 การเขียนผังงาน
บทที่่ 9 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 10 internert
บทที่่ 11 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
บทที่ 12 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 13 จริยธรรมและความปลอดภัย

HOMEBACK