วิชาระบบปฏิบัติการ

 

หัวข้องาน
วันที่มอบหมายงาน
วันที่กำหนดส่งงาน
วิธีการส่งงาน
การบ้านท้ายบทที่ 1 ประวัติ OS
6 พ.ย. 52
13 พ.ย. 52
ส่งใส่กระดาษรายงาน
การบ้านท้ายบทที่ 2 การจัดการ process
13 พ.ย. 52
20 พ.ย. 52
ส่งผ่าน webboard chantra@sru.ac.th

การบ้านท้ายบทที่3

รายงานการจัดเวลาCPU (ไม่ทำ)

20 พ.ย. 52
27 พ.ย. 52
ส่งใส่กระดาษรายงาน

การบ้านท้ายบทที่ 4

4 ธ.ค. 52
18 ธ.ค. 52
ส่งใส่สมุดแบบฝึกหัด
รายงานการจัดการหน่วยความจำ     พริ้นตามรูปแบบรายงาน

แบบฝึกหัดเสริมบทที่ 3-4

4 ธ.ค. 52
18 ธ.ค. 52
พริ้นส่ง หรือ ส่งใส่สมุดแบบฝึกหัด
การบ้านบทที่ 5
18 ธ.ค. 52
25 ธ.ค. 52

เขียนตอบคำถามในกระดาษโจทย์ที่แจกให้

ส่งในคาบเรียน

สรุปเนื้อหาบทที่ 1-5 และค้นคว้าเพิ่มเติม (เฉพาะคนที่ต่ำกว่า 15 คะแนน)     ส่งเป็นรายงาน
ศึกษารูปแบบคำสั่ง DOS และ UNIX
22 ม.ค. 53
29 ม.ค. 53 ส่งเป็นรายงาน
ศึกษารูปแบบระบบปฏิบัติการ
29 ม.ค. 53
5 ก.พ. 53 ส่งเป็นรายงานและ present หน้าชั้นเรียน