หน่วยความจำ

ให้ค้นคว้า เรื่อง หน่วยความจำประเภทต่าง ๆ

- หน่วยความหลัก

- หน่วยความจำสำรอง

- หน่วยความจำเสมือน