บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์

บทที่ 2 ภาษาคอมพิวเตอร์

บทที่ 3 การวิเคราะห์งาน

ชนิดของการวิเคราะห์งาน

วิธีการทำงานของผังงาน

โครงสร้างของผังงาน

บทที่ 4 รหัสจำลอง

บทที่ 5 โครงสร้างภาษาปาสคาล

บทที่ 6 คำสั่งการแสดงผลและนำข้อมูลเข้า 

บทที่ 7 คำสั่ง IF

บทที่ 8 คำสั่ง CASE   

บทที่ 9 คำสั่ง FOR       

บทที่ 10 คำสั่ง WHILE

บทที่ 11 คำสั่ง REPEART

บทที่ 12 คำสั่ง PROCEDURE   ,Procedure เำพิ่มเติม

บทที่ 13 คำสั่ง ARRAY

 

วิชาการเขียนโปรแกรมและอัลกอรึทึม