วิชาระบบปฏิบัติการ

 

หัวข้องาน
วันที่มอบหมายงาน
วันที่กำหนดส่งงาน
วิธีการส่งงาน
การบ้านบทที่ 1 ประวัติ OS
ส่งผ่าน webboard chantra@sru.ac.th
การบ้านบทที่ 2 การจัดการ process
2 ก.ค. 52
9 ก.ค. 52
ส่งผ่าน webboard chantra@sru.ac.th
การบ้านบทที่ 3 การจัดเวลา CPU
16 ก.ค. 52
23 ก.ค. 52
ส่งใส่กระดาษรายงาน
การบ้านบทที่ 4 การจัดการหน่วยความจำ
23 ก.ค.52
30 ก.ค. 52
ส่งเป็น Mail chantra_bun@sru.ac.th
การบ้านบทที่ 5
30 ก.ค.52
6 ส.ค. 52
ส่งใส่กระดาษรายงาน
แบบฝึกหัดเสริมบทที่ 3-4
30 ก.ค.52
30 ก.ค.52

เขียนตอบคำถามในกระดาษโจทย์ที่แจกให้

ส่งในคาบเรียน

สรุปเนื้อหาบทที่ 1-5 และค้นคว้าเพิ่มเติม (เฉพาะคนที่ต่ำกว่า 15 คะแนน)
21 ส.ค. 52
9 ก.ย. 52
ส่งเป็นรายงาน