สารสนเทศเพื่อการจัดการ

อ.จันทรา บุญวิชัย

เนื้อหา
ppt
pdf

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ และองค์กร

ดาวน์โหลด

 

บทที่ 2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ดาวน์โหลด

 

บทที่ 3 ระบบสนเทศเชิงกลยุทธ์

ดาวน์โหลด

 

บทที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ดาวน์โหลด

 
บทที่ 5 สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้สารสนเทศ
ดาวน์โหลด
 
บทที 7 สำนักงานอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด
 
บทที่ 8 อินเตอร์เน็ต
ดาวน์โหลด
 
บทที่ 9 ความปลอดภัยของข้อมูล
ดาวน์โหลด
 
บทที่ 10 แนวโน้มและทิศทางของระุบบสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
 
กรณีศึกษา 1
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
  ดาวน์โหลด
กรณีศึกษา 2 ผู้ทำการค้ารถยนต์ได้ใช้ระบบสารสนเทศหลายรูปแบบ
เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน
  ดาวน์โหลด
กรณีศึกษา 3
Gulfstream Aerospace ปรับปรุงแผนก MIS เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัท
  ดาวน์โหลด
กรณีศึกษา 4
อาชญากรคอมพิวเตอร์ที่สร้างความหายนะให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมซซาชูเซด
  ดาวน์โหลด
กรณีศึกษา 5
ระบบ MIS ที่ท้าทายสำหรับธุรกิจธนาคาร
  ดาวน์โหลด
กรณีศึกษา 6
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS) ของบริษัทเงินทุน Fidelity
  ดาวน์โหลด
เช็คเวลาเข้าเรียนและคะแนน