ครั้งที่
งานที่มอบหมาย
กลุ่มเรียน
วันที่มอบหมายงาน
กำหนดส่ง
วิธีการส่งงาน
1

ให้นักศึกษาหาตัวอย่างงาน 1 ชิ้นงาน เพื่อนำข้อมูลมาสร้างกราฟ

 

5004.121

5005.122

5006.121

สฏ 1002.121

10/11/52

12/11/52

12/11/52

10/11/52

19/11/52

19/11/52

ให้พริ้นส่ง

(ส่งข้อมูลพร้อมกราฟ)

2

ให้นักศึกษาทำใบเสนอราคาตามรูปแบบที่กำหนด

ดาวน์โหลดโจทย์ หรือ ดาวโหลดโจทย์

5004.121

5005.122

5006.121

สฏ 1002.121

 

 

26/11/52

26/11/52

 

3/12/52

3/12/52

3/12/52

ให้พริ้นส่ง
3

ให้นักศึกษาคิดเปอร์เซ็นต์คะแนน ดาวน์โหลด

โจทย์การคิดร้อยละที่ทำในห้องเรียนให้พริ้นส่งด้วย

5004.121

5005.122

5006.121

สฏ 1002.121

3/12/52
17/12/52

ให้พริ้นส่ง

 

4
งบประมาณ ดาวน์โหลด
สฏ 1002.121
     
5
การบ้าน VLOOKUP
สฏ 1002.121