งานชิ้นที่ 1

            ให้คำนวณหาอัตราร้อยละ ให้นักศึกษาคิดคำนวณร้อยละ และหาผลรวม จากโจทย์ต่อไปนี้

งบประมาณเงินรายได้ โครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2551
หลักสูตร
ประมาณการรายรับ
จัดสรรให้กับหน่วยงาน
จัดสรรให้กับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัย
คณะ/ภาควิชา
บาท
ร้อยละ
บาท
ร้อยละ
บาท
ร้อยละ
บริหารธุรกิจบัณฑิต(ต่อเนื่อง)         3,517,000.00        386,800.00           879,300.00        2,250,900.00  
บริหารธุรกิจบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)       25,234,000.00     2,775,700.00        6,308,500.00       16,149,800.00  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)         6,055,500.00        666,100.00        1,816,700.00        3,572,700.00  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)          6,831,100.00     1,100,400.00        1,699,400.00        4,031,300.00  
รวมทั้งสิ้น
             

 

งานชิ้นที่ 2

ให้คำนวนหาร้อยละของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดของสำนักงานจัดหางานแต่ละจังหวัด

ให้คำนวนหาร้อยละของผู้ว่างงานทั้งหมดของสำนักงานจัดหางานแต่ละจังหวัด

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน จัดงานในประเทศของสำนักงานจัดหางาน ภาคเหนือ
รายการ 
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน(คน)
ตำแหน่งอัตราว่างงาน (อัตรา)
ชาย
หญิง
รวม
ร้อยละ
ชาย
หญิง
รวม
ร้อยละ
สจจ.เชียงใหม่ 301 493 794   300 400 700  
สจจ.ลำพูน 121 152 273   250 255 505  
สจจ.ลำปาง 41 48 89   301 205 506  
สจจ.อุตรดิตถ์ 58 148 206   631 964 1595  
สจจ.แพร่ 280 358 638   145 152 297  
สจจ.เชียงใหม่ 120 300 420   420 230 650  
รวมศูนย์ภาคเหนือ 1601 2084 3685   2047 2206 4253  

 

งานชิ้นที่ 3

                 ให้นักศึกษาหาตัวอย่างการคิดอัตราร้อยละ คนละ 1 ตัวอย่าง ส่งท้ายคาบ