คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา

รายวิชา

 

คอมพิวเตอร์กับชีวิต

4012401

ระบบปฏิบัติการ

 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเรียนรู้(กศ.บท.)

 

การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม

 

ระบบปฏิบัติการ 1

4123603

โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและบัญชี

4123611

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านธนาคาร

 

คอมพิวเตอร์ประยุกต์