บทเรียนวิชาระบบปฏิบัติการ

บทเรียน
ดาวน์โหลด
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ    
แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 2 การจัดการ process 
บทที่ 3 การจัดเวลา CPU
บทที่ 4 การจัดการหน่วยความจำ
บทที่ 5 หน่วยความจำเสมือน
บทที่ 6 การจัดการไฟล์
บทที่ 7 การจัดการอุปกรณ์ 
บทที่ 8 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ
บทที่ 9 ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ
บทที่ 10 opensource
คำอธิบายรายวิชาเรียน