งานกลุ่มเรียน  5004.141 5005.122 5006.121

งานชิ้นที่ 1  (ทุกคนในห้อง)

รายงานเก็บ 20 คะแนน รายงานรายคน

                     ให้หาตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันต่างใน excel  พร้อมตัวอย่างการใช้งาน ไม่จำกัดหน้า แล้วแต่นำเสนอ

ชื่อรายงาน  ฟังก์ชันต่าง ๆ ใน Excel

กำหนดส่ง   สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน 

รูปแบบการส่ง   ส่งเป็นไฟล์ใส่ CD (เป็นรายคน) แต่สามารถรวบรวมงานของแต่ละคนใส่ใน CD แผ่นเดียวกันได้เพื่อความสะดวกในการตรวจของผู้สอน

-*************************************** (^ _ ^)**********************************************************

งานชิ้นที่2 สำหรับนักศึกษาที่สอบกลางภาคไม่ผ่านรายงานรายคน (ไม่ถึง 15 คะแนน)

                     ให้หาตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน

                       - sum min max average (4 ฟังนี้ รวมอยู่ในตัวอย่างเดียวกันได้)

                      - hlookup vlookup   if  sumif

                      - หรือตัวอย่างการคำนวณ การบวก ลบ คูณหาร       

                    อย่างละ 10 ตัวอย่าง สำหรับ คนที่คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป

                    อย่างละ 20 ตัวอย่าง สำหรับคนที่คะแนนน้อยกว่า 10

ชื่อรายงาน  สอบแก้ตัว

กำหนดส่ง   สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน 

รูปแบบการส่ง   ส่งเป็นเป็นรายงานรูปเล่ม print ส่ง

หมายเหตุ  ถ้าไม่มีรายงานส่งใช้คะแนนสอบกลางภาคเท่าที่ได้