ให้นักศึกษาสร้าง websiteโดยมีลักษณะ website  ดังนี้

1. มีการ link

2. มี map link

3. มีส่วน เฟรม  4

4. มีการใช้ template

5. การใช้ CSS

6. มีตาราง

7. การใช้ CSS

8. การสร้างเมนู Spry

โดยนักศึกษาต้องมีหน้าเมนูแล้วลิ้งไปยังคำสั่งที่นักศึกษาทำไว้ (เพื่อให้อาจารย์ทราบไว้ คำสั่งที่นักศึกษาทำไว้อยู่ที่หน้าใด)