ประวัติส่วนตัว
  ชื่อ : อาจารย์จันทรา บุญวิชัีย
  สาขาวิชา : โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์
  คณะที่สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วันที่เริ่มบรรจุ กันยายน 2540
  วิชาที่รับผิดชอบ :  ระบบปฏิบัติการ, คอมพิวเตอร์กับชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต, การเขียนโปรแกรมและอัลกอรึทึม
  การศึกษา : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2547