งานที่มอบหมาย

ครั้งที่
   งานที่มอบหมาย                       
วันที่มอบหมาย
วันที่ส่งงาน
วิธีการส่งงาน
1
ให้เขียนแผนผังเว็บไชต์ของนักศึกษา
8 พ.ย. 52
15 พ.ย. 52
Print ใส่กระดาษ
2

ให้เขียน web เกี่ยวกับรายละเอียด เกี่ยวกับน.ศ. โดย

1. มีหน้าเมนูหลัก

2. หน้าประวัตินักศึกษา

3. หน้าประวัติการศึกษา

4. หน้าประวัติครอบครัว

5. หน้าอื่น เป็นเรื่องที่สนใจ

หมายเหตุ ให้มีรูปภาพและตารางและสร้าง site งานเพื่อเก็บชิ้นงาน

15 พ.ย. 52
29 พ.ย. 52
ส่งเป็นไฟล์ภายในคาบเรียน
3