วิชาระบบปฏิบัติการ

 

หัวข้องาน
วันที่มอบหมายงาน
กำหนดส่งงาน
วิธีการส่งงาน
การบ้านบทที่ 1 ประวัติ OS
ส่งผ่าน webboard chantra@sru.ac.th
การบ้านบทที่ 2 การจัดการ process
ส่งผ่าน webboard chantra@sru.ac.th
การบ้านบทที่ 3 การจัดเวลา CPU
ส่งใส่กระดาษรายงาน
การบ้านบทที่ 4 การจัดการหน่วยความจำ
17 ก.ค. 52
ส่งเป็น Mail chantra_bun@sru.ac.th
การบ้านท้ายบทที่ 5
28 ก.ค. 52
7 ส.ค. 52
้ส่งใส่กระดาษรายงาน
แบบฝึกหัดเสริมบทที่ 3-4
28 ก.ค 52
28 ก.ค.52

เขียนตอบคำถามในกระดาษโจทย์ที่แจกให้

ทำในคาบเรียน

สรุปเนื้อหาบทที่ 1-5 และค้นคว้าเพิ่มเติม (เฉพาะคนที่ต่ำกว่า 15 คะแนน)
21 ส.ค. 52
28 ส.ค.52
ส่งเป็นรายงาน
ศึกษารูปแบบคำสั่ง DOS และ UNIX
21 ส.ค. 52
28 ส.ค.52
ส่งเป็นรายงาน