วิชาระบบปฏิบัติการ

 

หัวข้องาน
วันมอบหมายงาน
กำหนดส่งงาน
วิธีการส่งงาน
การบ้านบทที่ 1 ประวัติ OS
ส่งผ่าน webboard chantra@sru.ac.th
การบ้านบทที่ 2 การจัดการ process
ส่งผ่าน webboard chantra@sru.ac.th
การบ้านบทที่ 3 การจัดเวลา CPU
ส่งใส่กระดาษรายงาน
การบ้านบทที่ 4 การจัดการหน่วยความจำ
ส่งเป็น Mail chantra_bun@sru.ac.th
แบบฝึกหัดเสริมบทที่ 3-4
27 ก.ค.52
วันที่ 27 ก.ค. 52

เขียนตอบคำถามในกระดาษโจทย์ที่แจกให้

ส่งในคาบเรียน

การบ้านท้ายบทที่ 5
27 ก.ค.52
10 ส.ค. 52
ส่งใส่กระดาษรายงาน
ศึกษารูปแบบคำสั่ง DOS และ UNIX
24 ส.ค. 52
31 ส.ค.52
ส่งเป็นรายงาน
สรุปเนื้อหาบทที่ 1-5 และค้นคว้าเพิ่มเติม (เฉพาะคนที่ต่ำกว่า 15 คะแนน)
24 ส.ค. 52
31 ส.ค.52
ส่งเป็นรายงาน