วิชาระบบปฏิบัติการ

 

หัวข้องาน
วันมอบหมายงาน
กำหนดส่งงาน
วิธีการส่งงาน
การบ้านบทที่ 1 ประวัติ OS
ส่งผ่าน webboard chantra@sru.ac.th
การบ้านบทที่ 2 การจัดการ process
ส่งผ่าน webboard chantra@sru.ac.th
การบ้านบทที่ 3 การจัดเวลา CPU
ส่งใส่กระดาษรายงาน
การบ้านบทที่ 4 การจัดการหน่วยความจำ

ส่งเป็น Mail chantra_bun@sru.ac.th

 

การบ้านบทที่ 4 การจัดการหน่วยความจำ
23 ก.ค. 52
30 ก.ค. 52

ส่งใส่กระดาษรายงาน

การบ้านท้ายบทที่ 5
30 ก.ค. 52
6 ส.ค. 52

ส่งใส่กระดาษรายงาน

แบบฝึกหัดเสริมบทที่ 3-4
30 ก.ค. 52
30 ก.ค. 52

เขียนตอบคำถามในกระดาษโจทย์ที่แจกให้

ทำในคาบเรียน

สรุปเนื้อหาบทที่ 1-5 และค้นคว้าเพิ่มเติม (เฉพาะคนที่ต่ำกว่า 15 คะแนน)
20 ส.ค. 52
27 ส.ค.52
ส่งเป็นรายงาน
ศึกษารูปแบบคำสั่ง DOS และ UNIX
20 ส.ค. 52
27 ส.ค.52
ส่งเป็นรายงาน
ศึกษารูปแบบระบบปฏิบัติการ
10 กันยายน 52
24 กันยายน 52
ส่งเป็นรายงานและ present หน้าชั้นเรียน