อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น 12 กลุ่ม สฎ.1201 คอมธุรกิจ 4 ปี
รายชื่อ
เบอร์โทร URL
1 5212103001038 นายวรายุทธ ชีววิริยะนนท์  0815391711 www.gokick.oc.th
5 5212103002004 นายโชติพันธุ์ ปาละวงศ์  08220102702 www.yindeecomputer.com/rakkoonfishing
6 5212103002005 นางสาวขนิษฐา สายะนันท์  0895916896 www.banjawsawwedding.com
7 5212103002006 นายชัยวัฒน์ มัธยม  0810810652 www.yindeecomputer.com/wallpaper
8 5212103002007 นางสาวเสาวภา เพ็งเอียด  0874714414 www.noonaeeedy.ob.tc
9 5212103002008 นายอลงกต ทิศอุ่น   
10 5212103002009 นางสาวสุรีย์ วัฒนนุพงศ์  0872675611 www.suratcarrent.com
12 5212103002011 นายพลากร ดำรื่น   
14 5212103002013 นางสาวสุรีวัลย์ ประเสริฐ   
16 5212103002016 นางสาวจรีพร เพชรฤทธิ์  0870946005 www.pinn-adenium.ob.tc
17 5212103002017 นางสาวณิชชนันทร์ ชาติวุฒิ  0858855979 www.tardoraemon.ob.tc
19 5212103002019 นางสาวสุพัตรา อุตมะโยธิน  0883838820 www.yindeecomputer.com/u2bra
20 5212103002020 นายวิทวัฒน์ ชวลิต   
21 5212103002021 นายสุธี สิทธี   
23 5212103002023 นางสาวจรรยานุช รอดรักษา   
24 5212103002024 นายสุรชาติ ตันติศศิรัตน์  0840242321 www.orchidsthai.ob.tc
25 5212103002025 นายณัฐวุฒิ หนูกลิ่น  0801485274 www.nattawot.ob.tc
26 5212103002026 นายภาณุวัฒน์ ดำสอน   
27 5212103002027 นางสาวจิฎาภัส แก้วโวหาร  0806929720 www.yindeecomputer.com/papperfood
30 5212103002030 นายนันทวัฒน์ ทับเคลียว  0857955002 www.yindeecomputer.com/golf
31 5212103002031 นายชวัลวิชญ์ สมใจ   
33 5212103002033 นายณัฐพล ธรรมรงค์  0878954359 www.nattapon9.ob.tc
35 5212103002035 นายสุภัทรชัย หนูเกื้อ   
37 5212103002037 นายเกริกไกร จามพัฒน์  0884403340 www.poohnoimam.ob.tc
38 5212103002038 นายวัชรินทร์ บานเย็น  0874733582 www.bleach223.ob.tc
39 5212103002039 นางสาวพิไลวรรณ อินทร์ภูเมศร์   
43 5212103002043 นายกษิดิ์เดช เกิดอุดม  0895899987 www.gasidath.ob.tc
44 5212103002044 นางสาวเหมือนขวัญ เมืองปลอด  0835964248 www.mugplod.ob.tc
46 5212103002046 นายพงษ์พัช ชลารัตน์  0897255526 www.naruto-surat.ob.tc
47 5212103002047 นายคมสัน คงทิพย์   
48 5212103002048 นายโกศิษฐ มณีโชติ  0851374301 www.vr-kiansa-hs8xvo.ob.tc
49 5212103002049 นายสรัช อินทรวัตร  0846500893 www.sabuydoor.ob.tc
52 5212103002052 นายวิศรุต เศาจรุวุฒิพงศ์    www.lzpolz.ob.tc
53 5212103002053 นายอภิเชษฐ ฟองอุไร   
54 5212103002054 นางสาวธัญลักษณ์ ยอดสิน  0873802624 www.yodsin.ob.tc
59 5212103002059 นางสาวนิภาวรรณ เพชรแก้ว  0846308862 www.nipawanpetchkaew.ob.tc
61 5212103002061 นางสาวเพียงขวัญ สวนนุช   
63 5212103002063 นางสาวธิดารัตน์ ไกรสิทธิ์   
64 5212103002064 นายจริยา เต็มสุริยวงศ์  0878865292 www.gif-jariya.ob.tc
65 5212103002065 นางสาวญารัตน์ ศรประสิทธิ์   
66 5212103002066 นายศักดิ์ชัย บางสุข  0891615054 www.ahalun.ob.tc