งานที่ส่งอาทิตย์หน้า

ให้นักศึกษาทำ เว็บไซต์ที่มีการใช้เมนู Spry

ข้อกำหนด

- เลือกเมนู Spry แบบใดก็ได้

- Drump หน้าจอ มา 1 ส่งหน้า

วิธีการส่ง

-ให้ print จำนวน 1 หน้าชิ้่นงานมาส่ง โดยต้องมีชื่อนักศึกษาอยู่ใน เมนู Spry ด้วย