แนวข้อสอบปลายภาค

ระบบปฏิบัติการ

บทที่ 6 การจัดการไฟล์ เช่น ดูตัวอย่างคำสั่ง Dos และ uniX

บทที่ 7 การจัดการอุปกรณ์ เช่น หน้าที่ของ os ในการจัดการอุปกรณ์

บทที่ 8 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ เช่น แต่ละชั้นของระบบปฏิบัติการทำหน้าที่อย่างไร

บทที่ 9 ตัวอย่างระบบปฏิบัติ เช่น ระบบปฏิบัติการแต่ละชนิดบริษัทใดเป็นผู้สร้าง เน้นใช้งานอย่างไร

บทที่ 10 ตัวอย่าง Open source

 

คอมประยุกต์กลุ่มเรียน สฏ1211 รปศ.

ข้อสอบมี 2 ตอน

ตอนที่ 1 จับคู่ความสัมพันธ์ เรื่องการใช้งานเอกสารต่าง ๆ macromedia dreaweaver cs3

ตอนที่ 2 อธิบายการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การกำหนดคุณสมบัติภาพ คุณสมบัติเอกสาร

วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านการเงินและบัญชี

ข้อสอบมี  4 ตอน 30 คะแนน

ตอนที่ 1 20 ข้อ จับคู่ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันการเงิน ฟังก์ชันข้อความ

ตอนที่ 2 10 ข้อ แทนค่าสูตร ฟังก์ชันด้านการเงิน

ตอนที่ 3 10 ข้อ เขียนผลลัพธ์จากการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น Count  index offset

ตอนที่ 4 20 ข้อ ให้เขียนผลลัพธ์จากการใช้งานฟังก์ชันด้านข้อความ วันที่ และฟังก์ชันด้านคณิตศาสตร์

 

วิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านธนาคาร

ข้อสอบมี  4 ตอน 30 คะแนน

ตอนที่ 1 20 ข้อ จับคู่ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันการเงิน ฟังก์ชันข้อความ

ตอนที่ 2 10 ข้อ แทนค่าสูตร ฟังก์ชันด้านการเงิน

ตอนที่ 3 10 ข้อ เขียนผลลัพธ์จากการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น Count  index offset

ตอนที่ 4 20 ข้อ ให้เขียนผลลัพธ์จากการใช้งานฟังก์ชันด้านข้อความ วันที่ และฟังก์ชันด้านคณิตศาสตร

คอมพิวเตอร์ประยุกต์กลุ่มเรียน สฏ 1201

ข้อสอบมี 3 ตอน

ตอนที่ 1 ตัวเลือก ก ข ค ง การใช้งาน macromedia dreamcs 3 (เช่น เครื่องมือต่าง ๆ เมนูการใช้งาน คุณสมบัติของเครื่องมือ )

ตอนที่ 2 อธิบายคุณสมบัติของเครื่องมือ

ตอนที่ 3 จับคู่เครื่องมือต่าง ๆ