-

รายวิชา
บทที่
เนื้อหาบทเ รียน
บทที่1

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

บทที่2 บทที่ 2 การจัดการ process
บทที่3 บทที่ 3 การจัดเวลา CPU
บทที่4 บทที่ 4 การจัดการหน่วยความจำ
บทที่5 บทที่ 5 หน่วยความจำเสมือน
บทที่6 บทที่ 6 การจัดการไฟล์
บทที่7

บทที่ 7 การจัดการอุปกรณ์

บทที่8

บทที่ 8 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ

บทที่9 บทที่ 9 ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ

HOMEBACK