-

รายวิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต
บทที่
เนื้อหาบทเ รียน
บทที่1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บทที่2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
บทที่3 ซอฟต์แวร์
บทที่4 บทที่ 4 ฮาร์ดแวร์
บทที่5 บทที่่ 5 ระบบปฏิบัติการ
บทที่6 บทที่ 6 ข้อมูลและการจัดการ
บทที่7 บทที่ 7 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บทที่8 บทที่ 8 การเขียนผังงาน
บทที่9 บทที่่ 9 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่10 บทที่ 10 internert
บทที่11 บทที่่ 11 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
บทที่12 บทที่ 12 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่13 บทที่ 13 จริยธรรมและความปลอดภัย

HOMEBACK